Tag: การนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิมีผลต่อคลื่นสมองจริงหรือไม่การนั่งสมาธิมีผลต่อคลื่นสมองจริงหรือไม่

การนั่งสมาธิ

เป็นคำถามสำหรับใครหลายๆคนเมื่อเราได้ยิน เรื่องราวเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ ที่มีความสําคัญและส่งผลทางด้านที่ดีต่อคลื่นสมอง รวมไปถึงสภาพจิตใจและฟื้นฟูร่างกาย ในส่วนของการนั่งสมาธิกับคลื่นสมองนั้นมีผลซึ่งกันและกัน โดยมีงานวิจัยรับรองอย่างชัดเจน โดย งานวิจัยของ K.Kijsarun Chanpo ซึ่งได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิกับการสวดมนต์กับ นิสิตจุฬาฯจำนวน 60 คน โดย ให้นิสิตสวดมนต์ 30 คนและทำสมาธิ 30 คนเป็นชายและหญิงอย่างละ ...